Lebenskampf

A Fabrikorbter hotte schon wetter kai Geld on woßte schon nemme, wos a oafanga sullde. A hotte viel Kender drhaime on nischt zu tun. On doo is a amool änn Taag ei a Puusch ganga, ´n Strang hood a sich mitgenumma, on hoot sich om vierta Bäämla uffgehanga. De Kender honn sich gewundert, wuu a hieganga is. Doo sein se ei a Puusch ganga , on doo honn s´ a gesahn. Doo sein se heimganga on honns der Mutter gesäät. On die Mutter hot sich ´n Schlieta genumma on is nausgefoahrn. Dot hoot s´a luusgeschnieta on of a Schlieta geleet on is mit om of a Kärchhoof gefoahrn on hoot a eigegroawa.
 

33.Aufzeichnung über Gießhübel von Friedrich Graebisch